Gratis verzending vanaf € 49,95 (NL + BE)

Algemene voorwaarden


Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende voorwaarden bepaald:

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in uitvoering van een beroep of bedrijf en op afstand een overeenkomst aangaat met Suela Home B.V.;

Dag: Één kalender dag.;

Herroepingrecht: De mogelijkheid die een consument heeft om de overeenkomst op afstand op te zeggen binnen de aangegeven bedenktijd.;

Bedenktijd: De periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.

Lange termijn datadrager: Inzetbare middelen die toestaan dat de consument en Suela Home informatie opslaan die terugrefereren naar hem/haar persoonlijk, in zekere zin, om toekomstige raadpleging en onaangepaste reproductie toe te staan. Voor meer informatie over (persoonlijke) informatie, lees de beleidsverklaring die kan worden teruggevonden op de website.;

Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij, binnen het kader van het verkoopsysteem met betrekking op de verkoop op afstand georganiseerd door Suela Home, exclusief gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor externe communicatie. In de algemene voorwaarden wordt ‘overeenkomst op afstand’ benoemd als ‘overeenkomst’.;

Technieken voor overeenkomst op afstand: Middelen die kunnen worden ingezet voor de slotbepaling van een overeenkomst, zonder dat de consument en de leverancier samen zijn in dezelfde ruimte.

Artikel 2 – De identiteit van de leverancier

Bedrijfsnaam: Suela Home B.V.
Handel onder de naam: Suela Home
In deze algemene voorwaarden wordt er naar het bedrijf ook wel gerefereerd als ‘leverancier’.

Bedrijfsadres:
Ravelijn 14, 3905 NV Veenendaal

____________________

Nederland

Algemeen telefoonnummer: +31 (0) 318 – 506 058, van maandag tot en met vrijdag vanaf 9:00 uur tot en met 17:00 uur.

E-mail: info@suelahome.com
KvK nummer: 64927121
BTW-identificatienummer: NL8559.06.686.B01

Artikel 3 – Toepasbaarheid

Deze algemene voorwaarden zijn inbegrepen in alle aanbiedingen gemaakt door, en zijn van toepassing op alle overeenkomsten gemaakt tussen, Suela Home en de consument. Hiermee wijst Suela Home uitdrukkelijk alle andere overeenkomsten gemaakt door derde partijen af. Alle andere overeenkomsten moeten schriftelijk geaccepteerd worden door Suela Home.

Suela Home behoudt het recht algemene voorwaarden unilateraal te veranderen. De meest recente versie van deze algemene overeenkomst zal altijd beschikbaar zijn via de startpagina van deze website.

Artikel 4 – Het aanbod

De producten die worden aangeboden in de online winkel vormen een aanbod dat wordt gemaakt naar de consument op basis van de informatie die wordt aangeboden in de online winkel. Als een aanbieding een beperkte tijd heeft of aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, zal dit duidelijk aangegeven staat in het aanbod.

Het aanbod bevat een compleet en accurate omschrijving van het aangeboden product. De omschrijving is gedetailleerd genoeg om de consument in staat te stellen het product adequaat te beoordelen. Als Suela Home gebruik maakt van visuele middelen zijn deze trouw aan het aangeboden product. Suela Home kan echter niet garanderen dat de kleuren van het product exact overeen komen met de kleuren van het product. Hoe kleur wordt weergegeven ligt aan de instellingen van het beeldscherm van gebruiker. Voor de hand liggende fouten in het aanbod zijn niet bindend aan Suela Home.

Alle aanbiedingen bevatten zodanige genoeg informatie, zodat het voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten er zijn verbonden aan het accepteren van het aanbod. Dit betreft met name:

  • ;
  • De prijs, inclusief BTW.;
  • Bezorgkosten, indien toepasselijk.;
  • De manier waarop de overeenkomst wordt vastgelegd, en welke acties nodig zijn om dit vast te leggen.;
  • Of het herroepingrecht van toepassing is.;
  • De vorm van betaling, de levering en de uitvoering van de overeenkomst.;
  • Het tijdsbestek voor het accepteren van het aanbod, of ,in het geval dat, het tijdsbestek waarin Suela Home de prijs eerbied.;
  • Indien de overeenkomst na afloop is ingediend, Hoe de consument dit kan raadplegen.;

De manier waarop de consument zichzelf/haarzelf bekend kan maken met ongewenste acties alvorens het contract af te sluiten, en hoe de consument deze handelingen kan corrigeren voordat het contract is vastgelegd.

Artikel 5 – De overeenkomst

Onderworpen aan de bepaling in paragraaf 4 van dit artikel, het overeenkomst wordt geldig wanneer de consument het aanbod accepteert en voldoet aan de beschreven voorwaarden.

In het geval dat de consument het aanbod digitaal accepteert, zal Suela Home per direct een elektronische bevestiging van ontvangst sturen. Zolang deze acceptatie niet is bevestigd, is de consument in staat om de overeenkomst af te wijzen.

Als de overeenkomst digitaal is afgesloten, zal Suela Home geschikte technische en organisatorische maatregelen implementeren om de elektronische overdracht van data veilig te stellen. Suela Home krijgt autorisatie om, binnen het wettelijk voorgeschreven kader, informatie te verzamelen over het vermogen van de consument om zich te houden aan zijn/haar betalingsplicht, evenals alle feiten en factoren relevant aan het concluderen van de overeenkomst. Als, handelend op de resultaten van dit onderzoek, Suela Home genoeg reden heeft om de overeenkomst niet af te sluiten, staat het in hun recht om een bestelling of toepassing af te wijzen, met reden omkleedt, of om speciale voorwaarden toe te passen aan zijn prestatie.

 Artikel 6 – Herroepingrecht

Wanneer een product wordt aangeschaft heeft de consument de optie om de overeenkomst af te wijzen binnen binnen een periode van 7 werkdagen na aflevering van het product bij de consument. Deze periode begint wanneer de producten in ontvangst zijn genomen door, of namens, de consument, Deze datum wordt vastgelegd door de bezorgservice.

Tijdens deze periode, zal de consument met zorg omgaan met de producten en de verpakking en zal dit in het uiterste geval uitpakken om te bepalen of hij/zij wenst om de producten te houden. Als de consument wenst om zijn/haar herroepingrecht in te voeren, zal de consument de producten terug sturen, aangeleverd met de originele labels er nog aan verbonden and met alle bijgeleverde accessoires en in de originele conditie en verpakking naar Suela Home in conform met Suela Home´s instructies die staan genoteerd op de website.

Artikel 7 – Kosten in het geval van retour

Mag het zo zijn dat de consument het herroepingrecht inzet, zal Suela Home de kosten voor het terugsturen in rekening brengen. De consument zal bijdragen aan het bedrag van het verzenden. Als de consument al betaald heeft zal Suela Home dit bedrag zo snel mogelijk terug betalen, maar niet binnen meer dan 30 dagen binnen de retour of terugroeping.

Artikel 8 – Uitsluiting van het herroepingrecht

Suela Home heeft het recht om het herroepingrecht van de consument uit te zonderen als dit specifiek staat aangeven in het aanbod of als het ver voor de overeenkomst is bepaald. Uitsluiting van het herroepingrecht is alleen mogelijk voor artikelen:

Die door Suela Home worden gerealiseerd volgens de specificaties van de consument;
Die overduidelijk persoonlijk zijn van aard;
Die niet terug kunnen worden gestuurd door hun staat (voor hygiënische redenen bijvoorbeeld).

Artikel 9 – De prijs

Onder voorbehoud van wijziging in prijs door verandering in Btw-tarieven, de prijzen van de artikelen geleverd door Suela Home zullen niet worden verhoogd tijdens de geldigheidsduur van het aanbod. De genoemde prijzen genoemd in het aanbod zijn inclusief Btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

Suela Home garandeert dat de artikelen overeen komen met de overeenkomst, met de specificaties benoemd in het aanbod, met redelijke eisen van bruikbaarheid en/of betrouwbaarheid en met de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die van toepassingen zijn op de dag dat de overeenkomst is afgesloten.

Suela Home aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor beschadigingen die zijn opgetreden na bezorging van de artikelen als een resultaat van onbekwaam gebruik of nalatigheid, of wat is voortgekomen uit veranderingen in bezorging door de consument of derde partij. Suela Home accepteert evenmin aansprakelijkheid bij schade door deze tekortkomingen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Suela Home zal de best mogelijke zorg dragen bij het ontvangen en verzenden van bestellingen van de artikelen.
Het bezorgadres is de informatie aangegeven door de consument aan Suela Home.
Met de nodige observatie van de bepaling in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden, zal Suela Home er voor zorgen dat bestellingen binnen 15 werkdagen verwerkt worden, tenzij hier een andere tijdsbestek voor is aangegeven. Als de bezorging is vertraagd, of als een bestelling niet, of deels, kan worden voltooid, moet de consument binnen 15 werkdagen worden ingelicht sinds het plaatsen van de bestelling. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos af te wijzen voor het deel dat niet kan worden voltooid.
In het geval van afwijzing in de vorige paragraaf, zal Suela Home er voor zorgen dat het geld wordt terugbetaald binnen 20 dagen na het afwijzen van de overeenkomst.
Als het onmogelijk is om een artikel terug te sturen, zal de enige verplichting van Suela Home zijn om deze kosten te vergoeden. Het risico van een bestellingen kwijtraken of verliezen zal bij Suela Home blijven tot dat de bestellingen is afgeleverd bij de consument.

Artikel 12 – Betaling

De consument zal Suela Home betalen volgens de betaalmethodes aangeduid op de bestelprocedure van de webshop.
Suela Home behoudt het recht om alleen geselecteerde betaalmethodes te accepteren of om een transactie af te wijzen als het adres of kredietwaardigheid controles onaanvaardbare resultaten onthullen.
Openstaande bedragen die nog verschuldigd zijn aan Suela Home door de consument dienen binnen 14 dagen betaald te worden na de ingang van de bedenkperiode, zoals beschreven in artikel 6, paragraaf 1.
De consument heeft de plicht om Suela Home prompt op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden in de betaalgegevens.
In het geval van niet-betaling door de consument (resulterende door, bijvoorbeeld, terugtrekking of andere betalingsproblemen), en onderworpen aan wettelijke beperkingen, heeft Suela Home het recht om redelijke administratie kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Slotbepaling

De overeenkomst valt onder de Nederlandse wet. Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht.
Individuele afwijkingen, inclusief toevoegingen en uitzonderingen die zijn toegepast op deze Algemene Voorwaarden, moeten schriftelijk worden vastgelegd tussen Suela Home en de consument. Vouchers en cadeaubonnen kunnen niet worden aangeschaft met korting.[:]